Direct naar de content

Aan de slag met het stedenbouwkundig plan voor Zogwetering

Nadat op 2 november 2021 de gemeenteraad unaniem de structuurvisie Zogwetering heeft vastgesteld, gaan we verder met een stedenbouwkundig plan voor dit plangebied. In een stedenbouwkundig plan werken we de inrichting van de nieuwe woonwijk uit: waar komen de wegen en waar komen de woningen? Daarnaast bepalen we de bouwstijl van de nieuw te bouwen woningen. Dinsdag 19 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de kaders voor het stedenbouwkundig plan.

Uitgangspunten aangescherpt na participatie
De kaders voor het stedenbouwkundig plan zijn vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE is op zijn beurt een uitwerking van de kaders die zijn vastgesteld in de structuurvisie. Tijdens een participatieronde in februari van dit jaar met betrokken belanghebbenden, gebiedspartijen en omwonenden zijn de gemeentelijke uitgangspunten nog aangevuld en aangescherpt. Je kunt het Stedenbouwkundig Plan van Eisen bekijken op www.stichtsevecht.nl/zogwetering.

Verkeersafwikkeling
Een belangrijk punt van aandacht is de verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk. Omwonenden geven aan nu al overlast te hebben van verkeer van en naar het Zandpad. Daarnaast vinden ze dat er nu al sprake is van onoverzichtelijke verkeerssituaties, vooral bij de Diependaalsedijk de Driehoekslaan en de Dr. Plesmanlaan en verkeersdrukte op deze wegen. Bij de vaststelling van de structuurvisie is al toegezegd dat er ook nieuwe inrichtingsplannen moeten komen voor de ontsluitingswegen van de nieuwe woonwijk. De gemeente gaat dit traject nu tegelijk oppakken met de planvorming voor de nieuwe woonwijk, zodat de verkeersafwikkeling in orde is als de wijk klaar is. We zorgen er ook voor dat de nieuwe inrichtingsplannen passen bij de herinrichting van het Zandpad. Natuurlijk krijgen omwonenden de kans om ook hier over mee te praten. Houd de berichtgeving van de gemeente in de gaten.

Aantal woningen
Tijdens de participatie waren er ook partijen die aangaven dat ze het minimum aantal van 100 woningen in de Zogwetering te veel vinden. Dit aantal is ontstaan uit de proefverkavelingen van de structuurvisie. Er is binnen onze gemeente een enorme behoefte aan woningen. De realisatie van 100 tot 130 woningen in de Zogwetering zorgt voor een mooie toevoeging aan het binnenstedelijke woningaanbod. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de exploitatie van deze woningbouwontwikkeling sluitend is. Het doel is niet om winst te maken, maar onder aan de streep mag geen min staan. Met een woningbouwprogramma met 30% sociale huurwoningen,  30% woningen in de middenhuur en 40% vrije sector, is een aantal van 100 tot 130 woningen nodig om uit de kosten te kunnen komen.  Bovendien zijn we er van overtuigd dat we met deze hoeveelheid woningen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woonwijk kunnen bouwen waar het prettig wonen is. Daarom passen we dit aantal niet aan.

Inspraak in het stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan maken we samen met omwonenden en belanghebbenden. We beginnen met de ruimtelijke indeling en de inrichting van de woonvelden. Daarna maken we keuzes over bouwstijlen en het uiterlijk van de woonwijk. We verwachten dat het stedenbouwkundig plan dit najaar in concept gereed is. Dan kan iedereen zijn mening erover geven. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over.