Direct naar de content

Bestemmingsplan voor de Scheendijk

Met kleine stapjes gaan we vooruit naar een duurzame ontwikkeling op de Scheendijk en de directe omgeving. Om de ambities die opgenomen zijn in de Toekomstvisie Scheendijk (vastgesteld in 2019) mogelijk te kunnen maken, moet er een nieuw bestemmingsplan komen voor het gebied. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

We zijn bezig met de volgende zaken:

  • We overleggen met de provincie omdat het nieuwe bestemmingsplan ook moet voldoen aan het ruimtelijk beleid van de provincie.  Onderwerpen die aan de orde komen zijn  bijvoorbeeld de balans tussen recreatie, wonen, werken en natuur;
  • We laten een inventarisatie uitvoeren van alle aanwezige bebouwing en activiteiten aan de Scheendijk, zodat we de huidige situatie goed in beeld hebben en kunnen vastleggen in een nieuw bestemmingsplan; We laten samen met de gemeente Wijdemeren een verkeerskundig onderzoek waarmee we de toegankelijkheid van de Oostelijke Vechtplassen in beeld brengen en scenario’s voor verbetering kunnen opstellen;
  • Om de openbare ruimte op de Scheendijk en in de directe omgeving te laten passen bij de ambities die vastgelegd zijn in de Toekomstvisie is een grotere reconstructie en herinrichting nodig van dit gebied. Hierbij gaat het niet alleen om steen en asfalt, maar ook om het groen. Aan dit plan wordt al gewerkt. Uitvoering daarvan zal waarschijnlijk in 2024 starten.

Klankbordgroep
Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente de bewoners, ondernemers en recreanten graag betrekken. Om zoveel mogelijk rekening te houden met ieders belangen, is er een klankbordgroep Scheendijk samengesteld. Leden van de klankbordgroep brengen hun ideeën, meningen en wensen in en wijzen de gemeente op wat nu (nog) niet goed gaat. Wie er in de klankbordgroep zitten en wat daar besproken is, kunt u lezen op www.stichtsevecht.nl/scheendijk.