Direct naar de content

Start gemaakt met ruimtelijk kader Scheendijk Noord

We willen de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte op de Scheendijk Noord duurzaam verbeteren, net als de voorzieningen voor recreanten. Om mogelijkheden te bieden aan initiatieven in en vanuit het gebied maken we een ruimtelijk kader waarin we vastleggen wat we wenselijk vinden en wat niet.

Inventarisatie Scheendijk

We gebruiken het ruimtelijk kader ook om te bepalen of (en zo ja, welke) legakkers geschikt zijn voor legalisatie van particuliere woningen. Onlangs hebben we op de landtongen zelf het gebruik en de bebouwing geïnventariseerd. Die gegevens worden nu aangevuld met de verleende vergunningen en de voorwaarden van het huidige bestemmingsplan. Als er sprake is van onwenselijke of illegale situaties gebruiken we de informatie uit de inventarisatie om een goede handhavingsaanpak te maken.

Meepraten over de gewenste situatie

Een eerste stap op weg naar het ruimtelijk kader is het opstellen van een programma van eisen. Daarin beschrijven we de gewenste situatie waarvoor het ruimtelijk kader straks de kaders moet bieden. Dit zogeheten ‘programma van eisen’ wordt gebaseerd op het eerder vastgestelde Toekomstvisie Scheendijk. We bespreken het met de Klankbordgroep Scheendijk en leggen het ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders, en aan de gemeenteraad (naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023). Daarbij zijn er natuurlijk de gebruikelijke inspraakmomenten. We houden u daarvan via deze nieuwsbrief op de hoogte.