Direct naar de content

Veldwerk inventarisatie Scheendijk afgerond

Op de Scheendijk Noord voeren we een inventarisatie uit van de huidige bebouwing en het gebruik ervan. Het veldwerk daarvoor is inmiddels afgerond.

Nieuw bestemmingsplan
De informatie die de inventarisatie oplevert is nodig om een nieuw bestemmingsplan te kunnen maken. Daarmee hopen we de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte op de Scheendijk Noord duurzaam te verbeteren, net als de voorzieningen voor recreanten. Dit zou een belangrijke economische impuls geven aan de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn. Daarbij kijken we ook of er (en zo ja welke) legakkers geschikt zijn voor legalisatie van particuliere woningen, onder welke voorwaarden, en waar onwenselijke of illegale situaties zijn.

Hoe nu verder
De informatie die het veldwerk heeft opgeleverd wordt toegevoegd aan de informatie die bij de gemeente al beschikbaar is. Op basis van deze gegevens maken we een advies voor de gemeenteraad waarin we een integrale afweging maken die zoveel mogelijk recht doet aan alle doelen. Voor de legakkers die mogelijk geschikt zijn voor legalisatie van particuliere woningen gaat de gemeente kijken wat er in het beleid en de kaders daarvoor aangepast moet worden. Dit kan alleen als ook de provincie Utrecht toestemming geeft. Als er sprake is van onwenselijke of illegale situaties gebruiken we de informatie uit de inventarisatie om een goede handhavingsaanpak te maken.