Direct naar de content

Wat is een gebiedsgericht omgevingsprogramma?

De strategische hoofdlijnen uit de omgevingsvisie moeten verder uitgewerkt worden. Het omgevingsprogramma is zo’n instrument dat de omgevingsvisie (en toekomstvisie) verder uitwerkt en is gericht op de uitvoering. In het programma staat bijvoorbeeld het te voeren beleid en nieuwe maatregelen voor het gebied. Daarmee geeft het omgevingsprogramma een kader voor nieuwe ontwikkelingen. Dat geeft duidelijkheid en levert minstens zoveel (en waarschijnlijk meer) mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op.

Voor de Scheendijk wordt ook zo’n omgevingsprogramma opgesteld. Eerder spraken wij over een ruimtelijk kader, maar dat gaat nu in een andere vorm door als het omgevingsprogramma. Een omgevingsprogramma biedt maatregelen, bevat een uitvoeringsprogramma, toont de fases in het project en biedt duidelijke doelen en termijnen. Met als doel het unieke karakter van de Scheendijk ook voor de toekomst te behouden en versterken.

Vanuit meerdere invalshoeken bekijken

Het doel van het integraal gebiedsgericht omgevingsprogramma is om in één programma alle thema’s en belangen te vatten. Dat betekent dat we het gebied bekijken vanuit allerlei verschillende brillen; bijvoorbeeld vanuit natuur, cultuurhistorie, mobiliteit, veiligheid, recreatie, water, bedrijvigheid, wonen, enzovoorts. Iedere manier van kijken is anders en toont andere belangen, ambities of beleid. Niet alleen de gemeente heeft hier beleid en ambities voor, ook bijvoorbeeld de provincie Utrecht, het Waterschap en de Veiligheidsregio Utrecht.